Home Obiekty MOSiR Kompleks boisk „Orlik 2012”

Kompleks boisk „Orlik 2012”

Dnia 15.12.2008 na obiekcie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Redzie o godz. 10.00 rozpoczęło się uroczyste otwarcie
kompleksu boisk Moje Boisko- Orlik 2012.
-Miasto Reda uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu – 333.000zł
-Urzędu marszałkowskiego 333.000zł
wkład własny Miasta Redy 634.000zł
Łączny koszt inwestycji 1.300.000zł

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: V-ce Minister Sportu i
Turystyki – Adam Giersz, V-ce Minister Rolnictwa Kazimierz Plocke,V-ce Marszałek
Województwa Pomorskiego Mieczysław Strug, Wojewoda Pomorski Roman
Zaborowski, Starosta Wejherowski Józef Reszke, Z-ca Dyrektora
Departamentu ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego Maciej Kowalczuk,
Przewodniczący Rady Miasta Redy Kazimierz Okrój, Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński, V-ce Burmistrz Miasta Redy Janusz Molak, oraz
Dyrektor MOKSiR Jerzy Conradi. Boisko poświęcił Infułat Ks. Albin Potracki
Uroczystym otwarciem były rzuty karne wykonane przez :

– V-ce Ministra Sportu i Turystyki Pana Adama Giersza
– Wojewodę Pomorskiego Romana Zaborowskiego, oraz
– Przewodniczącego Rady Miasta Redy Kazimierza Okroja

Tym samym Reda uzyskała wspaniałe boiska: wielofunkcyjne tartanowe o wymiarach 33x18m (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna), oraz boisko piłkarskie ze
sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30X60 m z szatniami i zapleczem socjalnym dla Instruktora Środowiskowego.
Od wtorku 16.12.2008r od godz 8.00 do 21.00 wszystkie boiska dla mieszkańców Redy będą udostępniane bezpłatnie włącznie ze sztucznym oświetleniem.
Godziny otwarcia kompleksu boisk ,,Orlik 2012″:
-od poniedziałku do piątku od godz.10.00 – 20.50
-soboty,niedziele i święta od godz.10.00 – 20.50
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Boisko wielofunkcyjnekort-ze-sztucznej-trawy-na-lodowisku-2012r

Regulamin korzystania z kompleksu boisk „ORLIK 2012”przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Redzie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu
  i jego trwałości.
 2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest dyrektor MOSiR Reda.
 3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest kierownik obiektu.
 4. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:
 • korzystanie z obiektu jest bezpłatne;
 • przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym regulaminem;
 • wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie tj. obuwie halowe lub turf (na boisko trawiaste);
 • w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych kierownik obiektu może zawiesić korzystanie z obiektu;
 • prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt kierownikowi obiektu;
 • dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu jeżeli z wnioskiem do trenera (instruktora) wystąpi określona imiennie grupa liczącą co najmniej 10 osób;
 1. Podstawowe obowiązki użytkownika:
 • przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
 • stosowanie się do poleceń trenera (instruktora);
 • korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 • niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
 1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
  • palenia papierosów;
  • przebywania w stanie nietrzeźwym;
  • wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału;
  • wprowadzania zwierząt;
  • używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi oraz kolców;
  • dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
  • poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
  • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
  • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
  • niszczenia trawy wokół ogrodzenia.

SANKCJE  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Trener (instruktor) odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
  • złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
  • pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;
  • posiadają nieodpowiednie obuwie.
 2. W uzasadnionych przypadkach trener (instruktor) może wezwać służby mundurowe, w szczególności Policję.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
 5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy albo wymiany
  w terminie bez zbędnej zwłoki.

TELEFONY ALARMOWE

 1. a)      z telefonu stacjonarnego:

999 Pogotowie Ratunkowe

998 Straż Pożarna

997 Policja

 1. b)      z telefonu komórkowego 112

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Zarządca w godzinach urzędowania.

DYREKTOR   

MOSIR REDA