Home Aktualności Redzka Liga Tenisa Ziemnego 2019 VI Edycja

Redzka Liga Tenisa Ziemnego 2019 VI Edycja

0

Zapraszam wszystkich sympatyków tenisa do zapisywania się w naszej lidze.Jest to możliwości rywalizowania jak na zawodowych turniejach.Liga trwa od 15 maja do 15 września.Podział na grupy nastąpi 11 maja ,gdy zakończymy zapisy i będziemy znali dokładna ilość zawodników.Jest to rywalizacja sportowa ,ale przede wszystkim dobra zabawa i miłe spędzenie czasu na świeżym powietrzu z aktywnością fizyczna.Gorąco zapraszam do spróbowania swoich sił.Jest to amatorska liga ,wiec każdy może spróbować swoich sił.Zaproszenie kierujemy do kobiet i mężczyzn.

 

 

REGULAMIN REDZKEJ LIGI TENISA / VI EDYCJA o puchar dyrektora MOSiR-u   Jerzego Conradi

 1.  ORGANIZATOR
 2. Organizatorem rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisowej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie.
 3. Koordynatorem Ligi Tenisowej z ramienia MOSiR Reda jest Maciej Paczkowski.
 4.  MIEJSCE ORAZ ORGANIZACJA ROZGRYWEK
 5. Mecze rozgrywane w ramach ligi odbywają się na obiekcie MOSiR-u Reda przy ulicy Łąkowej 59 w Redzie. Do dyspozycji uczestników ligi udostępnione są korty z nawierzchnią ziemną (mączka) i kort ze sztucznej trawy.
 6. Mecze rozgrywane w ramach ligi odbywać się będą w terminach ustalonych w porozumieniu z Uczestnikami w godzinach funkcjonowania obiektu .
 7. W przypadku zakończenia meczu przed upływem pełnych godzin, pozostały czas można wykorzystać w dowolny sposób ustalony wspólnie przez uczestników.

Osobą odpowiedzialną za dokonanie rezerwacji jest GOSPODARZ  spotkania.

III.  CZAS ROZGRYWEK ORAZ TERMINARZ

 1. Rozgrywki REDZKIEJ LIGI TENISOWEJ trwają od 15 Maja 2019 do 15 Września 2019 r..
 2. DO DNIA 12 MAJA 2019 ZOSTANIE STWORZONY PODZIAŁ LIGI TENISOWEJ.
 3. Organizator ligi ustali wstępny harmonogram rozgrywania meczów przed rozpoczęciem rozgrywek.
 4. Termin rozegrania meczu powinien być ustalony na co najmniej 2 dni wcześniej i z założenia nie podlega on zmianom. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, które uniemożliwiają rozegranie meczów w umówionym terminie, może on być zmieniony za zgodą obojga Uczestników.
 5. Uczestnicy mogą między sobą modyfikować zasady rozegrania danego meczu, np. rozpoczęcie meczu od innego stanu niż 0:0, czy też rozegrania meczu do 3 wygranych setów.
 6.  SYSTEM ROZGRYWEK LIGI
 7. LIGI TENISOWE SKŁADAĆ SIĘ BĘDĄ Z 10 GRACZY
 8. W przypadku, gdy liga nie jest kompletna, istnieje możliwość dopisania do niej nowej osoby w trakcie trwania rozgrywek.
 9. Mecze w każdej z lig  odbywają się systemem „każdy z każdym”. Na rozegranie wszystkich meczów uczestnik ma czas do zakończenia rozgrywek czyli do 15.09.2019r . Modyfikacje w tym zakresie możliwe są jedynie za zgodą Organizatora.

O przydziale do ligi decydować będzie miejsce zajęte w  poprzedniej edycji Ligi Tenisowej

 1. Umówienie się zawodników na mecz możliwe jest poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.
 2. Przed umówionym meczem zawodnicy zobowiązani są zgłosić swoją obecność w recepcji obiektu. Czas rezerwacji meczu 2 godz.
 3. Każdy z zawodników decydujących się na udział w  lidze zobowiązany jest wyrazić zgodę na udostępnienie kontaktowego numeru telefonu i adresu mailowego. Numery telefonów kontaktowych oraz adresy mailowe dostępne będą u prowadzącego Macieja Paczkowskiego .
 4. Na mniej niż dwadzieścia cztery godziny przed ustalonym terminem spotkania, odwołanie meczu przez jednego z graczy równoznaczne jest z przyznaniem walkowera drugiemu zawodnikowi.
 5. W trakcie trwania sezonu można zagrać z danym zawodnikiem tylko raz.
 6. Przyznanie walkowera równoznaczne jest z zapisaniem wyniku 6:0,6:0.
 7. Mecz zakończony kreczem przez jednego z graczy oznacza zapisanie końcowego wyniku spotkania poprzez przyznanie pozostałych gemów przeciwnikowi (przykład: mecz X-Y wynik meczu 6:1,1:2 i następuje krecz zawodnika Y, końcowy wynik meczu 6:1,6:2 dla zawodnika X)
 8. Za mecze przyznawane będą punkty.
 9. Punktacja jest następująca:

– za wygranie meczu (również poprzez walkower): 6 punktów,

– za wygranie seta w przegranym meczu: 4 punkty,

– za udział w przegranym  meczu: 3 punkty.

– za przegrany mecz walkowerem: 0 punktów

 1. Na podstawie przyznawanych punktów stworzony będzie ranking .
 2.  NAGRODY

1.Dla zwycięzców przewidziane są  puchary  oraz pamiątkowe dyplomy  i medale.

Organizator przewidział również nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

 1. Organizator będzie udostępniał aktualny ranking na stronie www.mosir.reda.pl oraz na facebooku
 2. W przypadku równej ilości punktów w rankingu w poszczególnej lidze oraz rankingu generalnym w pierwszej kolejności decydują:

– bezpośredni pojedynek

– wyższa różnica setów (wygrane/przegrane)

– wyższa różnica gemów (wygrane/przegrane)

– dodatkowy mecz

 1.  UCZESTNICY
 2. W rozgrywkach ligi może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych. Przyjmuje się jednak, że ze względu na bezpieczeństwo podczas gry, a także komfort i satysfakcję jaką powinni czerpać uczestnicy z udziału w rozgrywkach ligi, minimalny wiek, który predysponuje do uczestnictwa w rozgrywkach ligi to 13 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach Ligi Tenisowej. Rodzice ponoszą wtedy pełną odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.
 3. Każdy z uczestników bierze udział w rozgrywkach ligi na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnicy rozgrywek są świadomi swego stanu zdrowia, a także ryzyka związanego z uprawianiem sportu. Udział w Lidze Tenisowej mogą wziąć osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. MOSiR Reda nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników ligi.
 6. W przypadku gdy dany uczestnik w trakcie trwania edycji zaprzestanie dalszego udziału w rozgrywkach oraz nie zgłosi, ani nie wyjaśni przyczyn swojej decyzji Organizatorowi, zostanie automatycznie wykreślony z grona uczestników ligi tenisowej.

 

VII.  ROZGRYWANIE MECZÓW

 1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisowego (PZT), opracowanymi na podstawie przepisów wydanych przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) do dwóch wygranych setów. Organizator udostępni zainteresowanym uczestnikom treść w/w przepisów.
 2. Organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej podczas meczów. Przyjmuje się, że mecze rozgrywane są bez udziału sędziego głównego, na zasadzie sędziowania przez samych uczestników rozgrywających mecz. Podstawowe zasady obowiązujące w przypadku sędziowania bez sędziego głównego zostaną udostępnione przez Organizatora w odrębnym opracowaniu.
 3. W przypadku gdy stan meczu w setach wynosi 1:1, uczestnicy ustalają czy o rozstrzygnięciu meczu zadecyduje trzeci set, czy też tie-break (do 10 punktów, z wymaganą dwupunktową przewagą).
 4. Pilnowanie porządku punktowego w gemie leży po stronie podającego, który po każdej zakończonej piłce powinien w sposób słyszalny i zrozumiały dla drugiego uczestnika podać bieżący stan punktów w gemie, a po jego zakończeniu, również bieżący stan gemów w secie.
 5. Podając bieżący stan punktowy gemów, setów, czy meczu, zawsze jako pierwszy powinien być podany stan punktowy podającego. Na przykład, ogłaszając rezultat 30:15, 30 to liczba punktów podającego, 15 to liczba punktów odbierającego podanie. Organizator udostępni kartę wyników, na której Uczestnicy wpisywać będą bieżące wyniki wraz z końcowym. Podpisana karta wyników przez Uczestników musi zostać przekazana Organizatorowi rozgrywek.

Mecz nie może zakończyć się wynikiem remisowym. Po upływie regulaminowego czasu (w okresie jesienno-zimowym) gdy wynik jest remisowy, należy dograć kolejnego gema, by mecz mógł zostać rozstrzygnięty na korzyść jednego z uczestników.

 1. Podczas rozgrywania tie-break’a, przy zmianie podania, podający powinien podać bieżący stan punktowy patrząc od jego strony, a następnie od strony odbierającego, na którego przechodzi podanie. Na przykład, podający powinien ogłosić wynik 5:3, a zaraz po nim 3:5.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom piłek do rozgrywania meczów. Piłki organizują sobie uczestnicy we własnym zakresie. Przyjmuje się, że kwestię piłek do rozegrania meczu powinien poruszyć uczestnik, który nawiązał kontakt w celu umówienia meczu z drugim uczestnikiem.
 3. Jeżeli oboje uczestnicy zgłaszają własne propozycje odnośnie piłek, wówczas powinno się wybrać piłki nowe lub te, które są w lepszym stanie. Uczestnik ma prawo odmówić rozegrania meczu piłkami zaproponowanymi przez drugiego uczestnika, jeżeli te według jego oceny są już w takim stanie, że nie nadają się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem lub jeżeli zaproponowane piłki przeznaczone są do stosowania na innej nawierzchni. W takiej sytuacji, uczestnik który odmówił rozegrania meczu piłkami zaproponowanymi przez drugiego uczestnika, jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich piłek.
 4. Podczas rozgrywania meczu uczestników obowiązuje kompletny strój będący standardem dla tej dyscypliny oraz odpowiednie obuwie do nawierzchni.

VIII.  OPŁATY

 1. Jednorazowa opłata z tytułu uczestnictwa w lidze wynosi 40 złotych płatna w momencie zgłoszenia się do rozgrywek.
 2. Istnieje możliwość dołączenia do ligi w trakcie ich trwania. Opłata z tytułu Uczestnictwa jest zgodna z Regulaminem rozgrywek.
 3. Opłata za wynajem kortów tenisowych dla uczestników ligi jest stała 15 zł/20zł za 1h
 4. Rezygnacja przez uczestnika z dalszego udziału w rozgrywkach w trakcie trwania ligi tenisowej nie powoduje zwrotu kosztów z tytułu uczestnictwa, zgodnych z regulaminem rozgrywek.
 5.  REGULAMIN ROZGRYWEK AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ
 6. Regulamin rozgrywek ligi jest ustanawiany oraz publikowany przez Organizatora.
 7. Obowiązuje również Regulamin rezerwacji kortów tenisowych oraz Regulamin ogólny Ośrodka .
 8. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu, jednak mogą się one odbywać w trakcie trwania edycji, chyba że w równym stopniu dotyczą wszystkich uczestników.
 9. Uczestnicy zgłaszając swój udział w rozgrywkach ligi automatycznie potwierdzają akceptację regulaminu rozgrywek.
 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek ligi oraz rozstrzyga kwestie sporne .
 12. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstu bez zgody autora zabronione. Wszelkie próbykopiowania i publikowania jako własne – są zabronione.

 

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej  Aktualności
 

Zobacz też

Korzystanie z obiektów MOSiR Reda od 4.05.2020 r.

ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MOSIR REDA Od 4 maja 2020 r. do odwołania z obiekt…